Ján Korec
O NADÁCII
„Víziou Nadácie Jána Korca je podporovať rozvoj mladej slovenskej inteligencie v oblasti vedy a techniky, a tým prispievať i k rozvoju našej spoločnosti.“
PORTRÉT JÁNA KORCA

Poslanie Nadácie Jána Korca vychádza z presvedčenia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza mladého človeka. Naším poslaním je prostredníctvom realizácie rôznych projektov podporovať študentov najmä technických smerov v rozvoji ich vzdelania a získavaní praktických zručností, a tým prispieť k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky založenej na rozvoji ľudských zdrojov. Okrem svojho hlavného zamerania má Nadácia Jána Korca záujem plniť individuálne určenú pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ako aj napomáhať rozvoju a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt.

ORGÁNY NADÁCIE JÁNA KORCA

ING. ZOLTÁN HARSÁNYI, PHD.
predseda správnej rady, narodený v r. 1969, absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT (1992, 2002 získal titul PhD. na FEI STU). V roku 2001, kedy nastúpil do VUJE, sa stal predsedom predstavenstva VUJE. Je bývalým riaditeľom PS Komárno, ZSE, š.p. Bratislava.

ING. PETER LÍŠKA
člen správnej rady, narodený v r. 1952, absolvent Strojníckej fakulty SVŠT (1976). Vo VUJE pracuje od r. 1977, prešiel viacerými pozíciami a momentálne je riaditeľom Divízie jadrovej bezpečnosti. Pôsobí tiež ako podpredseda predstavenstva VUJE, a.s.

PROF. ING. FRANTIŠEK JANÍČEK, PHD.
člen správnej rady, je členom Slovenského výboru Svetovej energetickej rady (WEC), podpredsedom Spoločnej odborovej komisie vedného odb. Elektroenergetika a členom Výboru jadrovej bezpečnosti SE.

ING. RUDOLF HRONKOVIČ
člen správnej rady, narodený v r. 1968, absolvent Elektroenergetickej fakulty Moskovského Energetického Inštitútu (1992). Vo VUJE pracuje od r. 1992. Pracoval ako vedúci odd. technologických režimov. Od r. 2011 pracuje v Divízii pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov. V r. 2013 bol zvolený za člena predstavenstva VUJE, a.s.

JUDR. JÁN KLOCOK
člen správnej rady, narodený v r. 1976, absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, v súčasnosti pôsobí vo VUJE, a.s., ako vedúci právneho oddelenia.

ING. MATEJ KOREC, MSC.
správca nadácie, narodený v r. 1977, absolvent Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (2000, 2001 získal titul Master of Science na univerzite v Oxforde). Od roku 2008 je generálnym riaditeľom VUJE, a.s.

JUDR. JUDITA MÉSZÁROŠOVÁ
revízorka, narodená v roku 1978, vyštudovala Právnickú fakultu PEVŠ, vo VUJE pracuje od roku 2009 vo funkcii Špecialista 2 na projekte Dostavby JE Mochovce.