Portrét Jána Korca

Ján Korec sa narodil 20. 5. 1948 v Zlatých Moravciach.

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave so špecializáciou Automatizácia a regulácia.


Od roku 1973 pracoval v Atómových elektrárňach Bohunice až do roku 1977 kedy začal pracovať vo VUJE. Pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách a bol vedúcim významných výskumných projektov v oblasti automatizovaných informačných systémov JE. Rozhodujúcim spôsobom prispel k reštrukturalizácii a prebudovaniu VUJE na výskumno – vývojovú, projektovú a inžiniersku spoločnosť európskeho významu. Od založenia VÚJE Trnava, a.s. v roku 1993 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom. Od roku 1997 bol predsedom Rady riaditeľov Centra pre rozvoj energetiky. Od roku 2000 bol prezidentom Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.


Tragicky zahynul 23. 2. 2001.

Vízia nadácie

„Víziou Nadácie Jána Korca je podporovať rozvoj mladej slovenskej inteligencie v oblasti vedy a techniky, a tým prispievať i k rozvoju našej spoločnosti.“

Poslanie nadácie

„Poslanie Nadácie Jána Korca vychádza z presvedčenia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza mladého človeka. Naším poslaním je prostredníctvom realizácie rôznych projektov podporovať študentov najmä technických smerov v rozvoji ich vzdelania a získavaní praktických zručností, a tým prispieť k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky založenej na rozvoji ľudských zdrojov. Okrem svojho hlavného zamerania má Nadácia Jána Korca záujem plniť individuálne určenú pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ako aj napomáhať rozvoju a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt.“

Orgány Nadácie Jána Korca

O umiestnení finančných prostriedkov v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie rozhoduje správna rada v zložení:

Ing. Zoltán Harsányi, PhD.

predseda správnej rady, narodený v r. 1969, absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT (1992, 2002 získal titul PhD. na FEI STU). V roku 2001, kedy nastúpil do VUJE, sa stal predsedom predstavenstva VUJE. Je bývalým riaditeľom PS Komárno, ZSE, š.p. Bratislava.

Ing. Peter Líška

člen správnej rady, narodený v r. 1952, absolvent Strojníckej fakulty SVŠT (1976). Vo VUJE pracuje od r. 1977, prešiel viacerými pozíciami a momentálne je riaditeľom Divízie jadrovej bezpečnosti. Pôsobí tiež ako podpredseda predstavenstva VUJE, a.s.

Prof. Ing. František Janíček, PhD.

člen správnej rady, je členom Slovenského výboru Svetovej energetickej rady (WEC), podpredsedom Spoločnej odborovej komisie vedného odb. Elektroenergetika a členom Výboru jadrovej bezpečnosti SE.

Ing. Rudolf Hronkovič

člen správnej rady, narodený v r. 1968, absolvent Elektroenergetickej fakulty Moskovského Energetického Inštitútu (1992). Vo VUJE pracuje od r. 1992. Pracoval ako vedúci odd. technologických režimov. Od r. 2011 pracuje v Divízii pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov. V r. 2013 bol zvolený za člena predstavenstva VUJE, a.s.

JUDr. Ján Klocok

člen správnej rady, narodený v r. 1976, absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, v súčasnosti pôsobí vo VUJE, a.s., ako vedúci právneho oddelenia.

Ing. Matej Korec, MSc.

správca nadácie, narodený v r. 1977, absolvent Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (2000, 2001 získal titul Master of Science na univerzite v Oxforde). Od roku 2008 je generálnym riaditeľom VUJE, a.s.

JUDr. Judita Mészárošová

revízorka, narodená v roku 1978, vyštudovala Právnickú fakultu PEVŠ, vo VUJE pracuje od roku 2009 vo funkcii Špecialista 2 na projekte Dostavby JE Mochovce.

Oblasti podpory

Kultúra

Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Veda a mládež

Podpora vedy a vzdelávania, rozvoj detí a mládeže, podpora telovýchovy a športu

Talenty

Podpora talentovaných a sociálne slabých študentov

Ľudské práva

Realizácia a ochrana ľudských práv

Humanitná pomoc

Plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou

Životné prostredie

Ochrana a tvorba životného prostredia