NADÁCIA JÁNA KORCA / PROJEKTY
Podpora regiónu Jaslovské Bohunice 2020
Podpora regiónu Jaslovské Bohunice 2020

Nadácia Jána Korca vznikla v roku 2003 na pamiatku Ing. Jána Korca ako symbol jeho obrovskej veľkorysosti a ochoty pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. Bol známy tým, že podal pomocnú ruku ešte skôr ako bola prosba o pomoc vyslovená. Mons. Ján Chryzostom Korec o ňom povedal: „Človek mimoriadnych vlastností, bol centrom intelektuálnych a mravných ľudí. Nezabúdal na ľudský rozmer techniky, čím prispel k rozvoju Slovenska.“
Nadácia Jána Korca bola založená za účelom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpory telovýchovy a športu, ochrany a tvorby životného prostredia a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci. 
Snažíme sa odkaz Jána Korca napĺňať zo všetkých síl najlepšie ako vieme.

Počas celej existencie Nadácie Jána Korca sme vyplatili príspevky a poskytli pomoc vo výške takmer 2,5 milióna Eur.

Naša nadácia ako jedna z mála na Slovensku má nulové náklady na prevádzku nadácie. Všetci zainteresovaní to robíme bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase. Máme iba náklady, ktoré nám vyplývajú zo zákona, a to napríklad odmena audítora. Nemáme žiadne reklamy, nájomné, bankové poplatky. Všetky peniaze, ktoré dostaneme do posledného centa rozdelíme ďalej.

Do Nadácie Jána Korca prichádzajú žiadosti o pomoc a podporu z celého Slovenska. Je ťažké odmietnuť žiadosť o pomoc, za každou vidíme človeka v núdzi. Snažíme sa nájsť nejaký kľúč selekcie žiadostí, nakoľko všetkým žiaľ vyhovieť nedokážeme. Uprednostňujeme „náš“ región, aby bola naša pomoc adresná, často krát priam osobná. So žiadateľmi sa stretávame, sme v úzkom kontakte a snažíme sa pomôcť nielen finančne, ale aj dobrým slovom, pripadne hmotnou pomocou. Chceme mať istotu, že naša pomoc je adresovaná správne a účelne.

V Nadácii Jána Korca sme na liečbu, rehabilitačné pobyty, vybavenie nemocníc a ambulancií, nákup zdravotníckeho vybavenia a pomôcok poskytli príspevky v sume viac ako 571 tisíc Eur. Každým dňom nám pribúdajú nové žiadosti o pomoc pre choré deti s rôznymi diagnózami, najmä neurologickými ako detská mozgová obrna, autizmus, ďalej s  poruchami učenia, metabolickými poruchami. Tieto detičky majú veľkú šancu na lepší život, ak absolvujú rôzne operácie, rehabilitácie, prípadne iné liečebné zákroky a liečbu. Toto všetko si rodičia týchto detí môžu málokedy dovoliť. Aj vzhľadom na to, že nestačí jednorazová „liečba“, ale sú nutné opakované rehabilitácie, sústavné podávanie liekov, cvičenia. My všetci v Nadácii Jána Korca súcitíme s nimi a chceme im poskytnúť, čo možno najväčšiu pomoc. Dlhodobo spolupracujeme s Adeli Medical Center Piešťany, ktorí poskytujú špičkovú starostlivosť a špecializujú sa na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Keďže sú však tieto rehabilitačné pobyty vzhľadom na vysoký štandard a špeciálne liečebné programy finančne náročné, pokúsili sme sa pre „jednoduchšie“ prípady nájsť aj inú alternatívu. Začali sme spolupracovať aj s Possibilitas Piešťany, prispeli sme im aj na budovanie nových väčších priestorov. Obom týmto rehabilitačným centrám sme vyplatili, či už priamo cez projekty s nimi, alebo prostredníctvom príspevkov vyplatených žiadateľom pomoci na tento účel, viac ako 150 tisíc Eur. V tejto pomoci chceme naďalej pokračovať a kladieme si ju ako hlavnú prioritu.

Na poskytnutie sociálnej pomoci jednotlivcom, rodinám ale aj rôznym združeniam a domovom sociálnych služieb sme vyplatili príspevky vo výške 200 tisíc Eur. Hlavne rodiny a jednotlivci sa často ocitnú vo veľmi ťažkej životnej situácii. Sú odkázaní na pomoc ako finančnú, tak aj materiálnu a nie vždy je im poskytnutá od štátu. Takýmto prípadom sa snažíme pomôcť napríklad príspevkami na bývanie, stravu, školské pomôcky, nutné rekonštrukcie bytov na bezbariérové, nákup ošatenia,... Osobitnou kategóriou sú osamelé matky, ktoré sa kvôli chorým deťom nemôžu zamestnať. Sú tak úplne odkázané na pomoc od štátu a rôznych organizácií, ktoré oslovia.

Úlohou športu a športovej činnosti je pomôcť nájsť možnosti a skryté rezervy u mladého človeka. Podporovať zdravé kritické i sebakritické myslenie s dôrazom na perspektívy do budúcnosti s cieľom spoločenského a pracovného uplatnenia. Akákoľvek forma závislosti tieto ciele nepodporuje, ale je v rozpore so zdravým sebauplatnením a osobnostným rozvojom. Drogy a iné závislosti sa stali v súčasnej dobe problémom, ktorému sa stále snažíme nejakým spôsobom predchádzať. Dnes, kedy okrem látkových závislostí - drog, ktoré sú nám všetkým dobre známe, existujú aj iné formy. Ide o technológie, ktoré sú súčasťou našich životov, neustále objavujeme nielen ich výhody, ale aj tienisté stránky. A závislosť je jednou z nich. Používanie internetu, mobilu, pozeranie televízie či hranie počítačových hier ohrozuje čoraz viac mladých v tom zmysle, že svoj čas venujú iba týmto aktivitám a na hru a šport im neostane chuť a najmä už ani čas. Aj v oblasti nášho záujmu, vyšli výsledky štúdií - na školách ale i v čističkách odpadových vôd – veľmi zle z hľadiska užívania drog. Drogy sa začínajú užívať veľmi skoro a z nášho pohľadu tiché a pokojné mestá Piešťany a Hlohovec sa umiestnili v týchto štúdiách najhoršie. Podpora športu, ktorá je zameraná na mladých ľudí s cieľom rozvíjať všestrannosť a zameranosť na záujmy, ktoré nachádzajú svoj odraz v spoločnej ľudskej činnosti. Mladý človek ľahko podlieha módnym vplyvom svojej doby, rád napodobňuje správanie dospelých, je zvedavý, a preto by sme radi podporili mladých a ich rodiny v tomto smere, aby šport, členstvá v kluboch, nákup pomôcok a iné, neodradili rodičov od toho, aby deti mohli robiť to, čo ich baví, formuje a rozvíja smerom vpred.
Šport a najmä podpora mládeže v športovaní, zlepšovanie zručností a dosahovanie lepších výsledkov, rozvoj telovýchovy, a tým aj predchádzanie závislostiam rôzneho druhu je pre nás veľmi dôležité. Veľmi vysoké náklady majú športové kluby, združenia, ale aj rodičia športujúcich detí, ktorí si často hradia všetky náklady ako oblečenie, štartovné na súťaže, cestovné náklady, pomôcky. Našimi príspevkami sa im snažíme trochu uľahčiť situáciu. Naša snaha v tejto oblasti smeruje na podporu vytvárania optimálnych podmienok pre športovú prípravu s cieľom rozvíjať ich talent. Podporujeme i rekonštrukcie ihrísk, rôzne športové aktivity na školách, mestách. Na podporu športovej činnosti sme už vyplatili príspevky vo výške viac ako 935 tisíc Eur.

Kultúra a zachovanie kultúrnych hodnôt je veľmi veľká oblasť, ktorá zahŕňa široké spektrum nášho života od architektúry cez folklór až po film, maľbu alebo fotografiu. Bez kultúry a nášho kultúrneho dedičstva nemôžeme existovať. Máme pamiatky z minulosti tvoriace súčasť histórie a dokumentujúce majstrovstvo našich obyvateľov. Na Slovensku je veľa hradov, zámkov a kostolov a ďalších kultúrnych pamiatok ale aj veľa ľudových kultúrnych zvykov, ktoré sa v súčasnosti zvyknú používať ako vedomosti, zručnosti, materiálne a nemateriálne produkty ľudskej činnosti. Tieto sa odovzdávali z generácie na generáciu ústne alebo praktickým predvedením. Súčasťou ľudovej kultúry sú hmotné i nehmotné prvky, hudba, piesne, zvyky, tance a ďalšie duchovné výtvory označované ako folklór, ktoré pretrvávajú najmä vďaka folklórnym skupinám. Snažíme sa podporovať zanietených ľudí z každej oblasti. Počas celej činnosti nadácie sme podporili rôzne organizácie, spolky, združenia a jednotlivcov vo výške viac ako 311 tisíc Eur.

Zakladateľom našej nadácie je firma VUJE, a. s., ktorá je už viac ako 40 rokov rešpektovanou spoločnosťou v oblasti energetiky. Je líder na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizuje projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Poskytuje komplexné riešenie pre jadrovú energetiku, a to najmä v oblastiach: projektovanie nových jadrových elektrární a jadrových zariadení, spúšťanie nových jadrových elektrární, činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou jadrových zariadení, modernizácia jadrových elektrární, vyraďovanie a likvidácia jadrových elektrární, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, školenie personálu jadrových elektrární. V rámci služieb pre energetiku vykonáva projektovanie energetických stavieb a technológií a zabezpečenie ich realizácie, výstavbu a rekonštrukciu energetických zariadení, analýzu technických, ekonomických a environmentálnych aspektov výroby, rozvodu a spotreby energií  a obsluhu rozvodní. VUJE, a. s. je jednou z mála spoločností, ktoré zostali kapitálovo v rukách slovenských investorov a má dlhodobo stabilnú pozíciu v silnej konkurencii veľkých svetových hráčov 

VUJE, a. s. vložilo do nadácie od začiatku jej existencie formou priamych darov ako aj percent daní z príjmov spolu s darmi a príspevkami od zamestnancov VUJE, a. s. čiastku vyše 1.000.000,- Eur.

Nadáciu Jána Korca podporujú aj ďalšie energetické firmy ako napríklad Siemens, s. r. o., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Západoslovenská energetika, a.s., Transpetrol, a.s. a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s..

O grant z Nadácie SPP sa uchádzame ako od veľkého podporovateľa jednotlivcov ako aj celej spoločnosti. Zakladateľa nadácie - Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - vnímame ako veľkého lídra na trhu energetiky, ktorý sa, tak ako aj my s podporou VUJE, a. s., snaží vrátiť spoločnosti, čo od nej dostal.

Činnosti VUJE, a.s. a jej dodávateľských firiem sa sústreďujú hlavne do regiónu Jaslovských Bohuníc a majú na tento región vplyv. Tu sa najviac sústreďujú naši zamestnanci a spolupracovníci. Chceme podporovať vyššiu kvalitu života dotknutého regiónu. Najzraniteľnejšia a najbezradnejšia je skupina obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc v sociálnej oblasti a oblasti zdravia. Máme pre nich veľké pochopenie. Toto je pre nás priorita číslo jeden počas celej existencie našej nadácie. Radi by sme podporili práve tento región v sociálno – zdravotnej oblasti rozdelením finančného daru medzi neziskové organizácie, občianske združenia a jednotlivcov z tohto regióna, a to konkrétne:

 

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady

Centrum pre deti a rodiny Pečeňady má kapacitu 54 detí, vo vekovej kategórii od 0 do 25 rokov. Aktuálne zabezpečujú starostlivosť 52 deťom.  Centrum pre deti a rodiny je organizačne členené na 4 samostatne usporiadané skupiny, 6 profesionálnych rodín a dva byty, ktoré slúžia pre potreby mladých dospelých. V kaštieli v obci Pečeňady sa nachádza kmeňová budova v ktorej sú umiestnené 3 samostatne usporiadané skupiny a administratívna časť. Štvrtá samostatne usporiadaná skupina je v samostatnom rodinnom dome v obci Trebatice. Byty pre mladých dospelých sa nachádzajú pre chlapcov vo Veľkých Kostoľanoch a pre dievčatá v Piešťanoch. V areáli centra je viacúčelové ihrisko, záhrada s hospodárskym dvorom, ovocný sad a veľký priľahlý park. Do Centra sú umiestňované deti na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, nariadení ústavnej starostlivosti či uložení výchovného opatrenia. Od roku 2019 zabezpečuje centrum aj dobrovoľné pobyty pre deti a ambulantnú a terénnu prácu s rodinami a deťmi. Väčšinou ide o deti zo sociálne slabších rodín s rôznymi sociálnymi, psychickými či výchovnými problémami. S deťmi pracuje v centre odborný tím. Pre deti sa snaží zabezpečovať rekreačnú činnosť, počas rôznych prázdnin, čo je veľmi finančne náročné. Nadácia Jána Korca už centrum podporuje dlhé roky. Finančný príspevok bol použitý na zabezpečenie relaxačno-rekreačného  pobytu pre deti.

 

Centrum pre deti a rodiny Piešťany

Centrum pre deti a rodiny má kapacitu 44 detí od 0 do 18 rokov, ktoré prichádzajú na základe rozhodnutia súdu. V prípade študujúcich alebo na ďalšie umiestnenie čakajúcich mladých dospelých môžu zostať až do veku 25 rokov. V centre pre deti a rodiny sú umiestnené deti, ktoré pochádzajú zo sociálne slabých rodín, kde sa vyskytujú patologické javy spojené so závažným zanedbávaním starostlivosti o dieťa, alebo  nepriazňou osudu - ocitli sa bez rodičov, či iných príbuzných. Starostlivosť deťom a mladým dospelým v zariadení poskytujú v dvoch zrekonštruovaných budovách, v každej budove sú dva byty, v byte pre mladých dospelých a v profesionálnych náhradných rodinách. Majú aj 14 detí s ťažkým zdravotným postihnutím, o ktoré sa rodičia nevedia postarať. Nadácia Jána Korca už centrum podporila aj v minulosti. Finančný príspevok bol použitý na zabezpečenie relaxačno-rekreačného  pobytu pre deti.

 

Centrum pre deti a rodiny Trnava

V Centre pre deti a rodiny Trnava pôsobia v súčasnosti  štyri  samostatne usporiadané  skupiny, v ktorých žije 40 detí vo veku od 5 do 20 rokov. Ďalších približne 30 detí majú umiestnených v profesionálnych rodinách. Poslaním a myšlienkou centra je najmä vytvorenie takých podmienok pre deti, ktoré by  im čo najvernejšie pripomínali prostredie skutočného domova. V deťoch sa snažia prebudiť ich tvorivosť, vytvoriť im priestor na sebarealizáciu. Jednou z foriem sú aj pravidelné podujatia detí, ktoré priebežne realizujú vo vonkajšom areáli centra. Často si spoločne pripravujú súťažné, športové, kultúrne podujatia či záhradné slávnosti, navštevujú ich významné osobnosti, sponzori, profesionálne rodiny i blízke rodiny našich detí, médiá. Nadácia Jána Korca už centrum podporila aj v minulosti. Finančný príspevok bol použitý na zabezpečenie relaxačno-rekreačného  pobytu pre deti.

 

Občianske združenie ISKIERKA a denný stacionár Comitas Trnava

Občianske združenie ISKIERKA vzniklo v r. 1998. Od svojho vzniku združenie pomáha zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť sa do bežného života a to nie len pri vzdelávaní, ale aj vo voľnom čase. V súčasnosti OZ Iskierka združuje 55 viacnásobne postihnutých mladých ľudí. Našim cieľom je  poskytnúť mladým ľuďom potrebný priestor na to, aby získali základné zručnosti a sociálne schopnosti. Aby vnímali vlastnú hodnotu napriek svojim odlišnostiam. Deti sa dostávajú do veku, kedy sa z nich stávajú mladí ľudia, nemajú veľa možností stretávať sa so zdravými rovesníkmi, našou snahou je vytvoriť priestor pre ich spoločné stretnutia, aby boli rešpektované a prijímané ako plnohodnotné osobnosti u druhých. V septembri 2016 Občianske združenie Iskierka otvorilo Denný stacionár COMITAS,  v ktorom poskytujeme ambulantnú formu sociálnej služby pre našich klientov. Cieľom denného stacionára je udržanie aktívneho života a predĺženie sebestačnosti klienta. Uľahčiť klientom dôstojné žitie v prirodzenom prostredí a odľahčiť rodiny, ktoré sa o odkázaného človeka starajú. Nadácia Jána Korca podporuje OZ Iskierka dlhodobo a pomohli sme aj pri vybudovaní stacionára. Finančný príspevok bol použitý na terapie, rehabilitácie a prevádzku.

 

Klub vozičkárov Trnava

Trnavskí vozičkári si zaumienili zvíťaziť nad všetkými bariérami! Klub združuje ľudí s telesným postihnutím, ich rodiny, priateľov a priaznivcov. Okrem debarierizácie objektov sa klub zameral na kultúrnospoločenské a športové aktivity vozičkárov, ale aj na organizovanie rôznych kurzov, napríklad rôzne ručné práce. Nadácia Jána Korca dlhodobo podporuje Klub vozičkárov. Finančný príspevok bol použitý na rehabilitačný pobyt, ktorý členovia klubu absolvujú každoročne.

 

Rodičovské združenie pri  Materskej škole 8. mája 2, 921 01 Piešťany

Rodičovské združenie sa snaží pomáhať zohnať všetky dostupné zdroje financií pre materskú školu na zveľadenie, rekonštrukcie, úpravy interiéru ale aj exteriéru, na nákup učebných pomôcok. Sme veľmi radi za akúkoľvek podporu, ktorá by nám pomohla skvalitniť úroveň výchovy a vzdelávania a hlavne zveľadiť priestory materskej školy, ale aj priestory školského dvora. Nadácia Jána Korca už rodičovské združenie podporila aj v minulosti. Finančný príspevok bol použitý na zveľadenie priestorov tried, kúpu bezpečnostného vrátnika, tlačiarne, germicídneho žiariča, dverí a skriniek do tried.

 

Nikola Geryková Zvončín

Nikolka má DMO a podporujeme ju z Nadácie Jána Korca už od roku 2003, t. z. od založenia nadácie. Poznáme ju osobne, chodí sa nám pochváliť s každým úspechom a pokrokom. Nika už má 22 rokov, zdravotný stav sa jej značne zhoršil, v zmysle bolestí, ktoré jej spôsobuje deformácia chrbtice v dôsledku dlhodobého sedenia. Skončila povinnú školskú dochádzku s výbornými výsledkami. Vzhľadom na telesné postihnutie nebolo možné, aby pokračovala ďalej. Navštevuje denný stacionár Comitas v Trnave. Snaží sa v rámci možností čo najviac zapájať do bežného života. Raz týždenne si hradí rehabilitáciu formou dochádzania rehabilitačnej sestry, čo jej pomáha zmierniť bolesti. Raz ročne s pomocou Nadácie Jána Korca absolvuje rehabilitačný pobyt, po ktorom aspoň na určitý čas pociťuje úľavu od bolestí. Pôvodne chceli využiť finančný príspevok na rehabilitácie a cvičenia, ale keďže pre Nikolku nebolo možné v momentálnej pandemickej situácií absolvovať kúpele a cvičenia v rúšku, keďže má problém s dýchaním, rozhodli sa (po schválení v Nadácií SPP) využiť príspevok na bezbariérové úpravy vstupu do domu a dofinancovanie špeciálne upraveného auta.

 

Občianske združenie NAŠE – VAŠE DETI pri DIC Trnava

Podporuje činnosť Detského integračného centra v Trnave, ktoré má v starostlivosti deti s rôznymi závažnými diagnózami, napríklad DMO, viacnásobné postihnutia, autizmus, onkologické diagnózy, ťažké rečové poruchy, ADHD syndróm a mnohé ďalšie. V zariadení poskytujú deťom komplexnú ambulantnú starostlivosť od rehabilitácií cez psychologickú starostlivosť, špeciálno-pedagogickú starostlivosť až po právnu pomoc. Majú dve rehabilitačné miestnosti, ktoré potrebujú vybaviť pomôckami na cvičenie pre hendikepované deti. OZ NAŠE – VAŠE DETI podporuje Nadácia Jána Korca dlhodobo. Finančný príspevok bol použitý na nákup germicídnych žiaričov.

 

OZ Strom pri DSS

Hlavným cieľom OZ je podporovať pozitívny rozvoj a integráciu klientov DSS pre dospelých. Občianske združenie STROM pri DSS na Stromovej ulici v Trnave sa snaží všemožne podporovať činnosť DSS, napomáhali pri rekonštrukcii priestorov, organizujú kultúrne akcie pre klientov, ich príbuzných a opatrovníkov, snažia sa získavať financie na zveľadenie DSS. Nadácia Jána Korca už dlhé roky podporuje OZ Strom. Finančný príspevok bol použitý na nákup technického vybavenia pre potreby klientov DSS – germicídne žiariče a čističky vzduchu.

 

Svetlo nezisková organizácia Trnava

SVETLO – Domov pre seniorov - zariadenie sociálnych služieb, poskytuje od roku 2012 celoročnú  starostlivosť osobám odkázaným na pomoc iných fyzických osôb. Ku každému klientovi sa pristupuje individuálne s dôrazom na dôstojné prežitie jesene života. Poskytované služby sú zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza priamo v historickom centre mesta Trnava v zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy františkánskeho kláštora, v tichom a príjemnom prostredí s dobrou dopravnou dostupnosťou. Celý objekt vrátane vstupných priestorov je riešený bezbariérovo s možnosťou využívania výťahu. Okrem týchto služieb požičiavajú potrebné hygienické a zdravotné pomôcky všetkým starším ľuďom a pacientom v domácom ošetrení na dobu potrebnú na ich používanie, príp. obstaranie. Nadácia Jána Korca podporila Svetlo niekoľko krát. Keďže počas pandémie nemohli prijímať nových klientov, príspevok využili na nákup dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok, platby za energie, úhradu faktúr za pranie lôžkovej bielizne prijímateľov sociálnych služieb.

 

OZ Otvorené srdce

Otvorené srdce, poradňa pre klientov závislých  a rodiny závislých poskytuje poradenské, psychoterapeutické a sociálne služby dospelým klientom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a najmä tým, do životov ktorých vstúpila priamo, či nepriamo droga. Cieľom OZ je predchádzať a redukovať vážne sociálne a osobné problémy spôsobené závislosťou, a to oslabením vplyvu rizikových faktorov a posilnením vplyvu ochranných faktorov. Ďalej je to povzbudzovanie klientov pri vyhľadaní pomoci a poskytovanie pomoci čo možno najrýchlejšie, keď sa problém objavuje. Čiastkové ciele majú: zmierňovanie utrpenia spôsobeného závislosťou, integrácia abstinujúcich do života v spoločnosti, odstraňovanie dôsledkov závislého správania, ako aj predchádzanie sociálnopatologickým javom v rodinách a v spoločnosti. Príspevok bol použitý na nákup zariadenia – stoličiek.

 

OZ Kroky Jaslovské Bohunice

Občianske združenie Kroky sa venuje ľuďom, ktorý stratili strechu nad hlavou a za pomoci situácií, ktoré nevedeli zvládnuť sa ocitli na ulici. Úlohou občianskeho združenia je dať ľudom, ktorí k nim prídu na prechodný alebo trvalý pobyt, nielen strechu nad hlavou, stravu, oblečenie, ale hlavne nájsť zmysel života. Snažia sa aby tam všetci žili v atmosfére rodiny, ktorú ľudia bez domova stratili. Chcú spoločnými silami hľadať riešenia ich problémov. Rozprávajú sa s nimi na rôzne témy. Spoločným porozumením sa snažia, aby cítili, že im ešte niekto chce naozaj pomôcť. Ľudia čo k nim prídu sú rôzni, napr. duševne a psychicky vyčerpaní, bez zamestnania, a niektorí aj v zlom zdravotnom stave. Ľuďom, ktorí sú schopní práce, hľadajú zamestnanie. Ostatní pomáhajú s domácimi prácami, pri chove domácich zvierať, varení, upratovaní priestorov a prácach na pozemku. Príspevok bol použitý na vybavenie OZ – nákup chladničky, práčky a tv.

 

Trnavská organizácia sluchovo postihnutých OZ

Organizácia TASPO, je skratka pre Trnavskú organizáciu sluchovo postihnutých. Organizácia TASPO sa zameriava na poskytovanie služieb a zamestnáva zamestnancov, ktorí pracujú pre nepočujúcich v tom zmysle, že ak potrebuje nepočujúci službu, tak ju TASPO prostredníctvom svojich zamestnancov zabezpečí.  Zabezpečia tlmočnícku službu, ktorú si nepočujúci môžu objednať pri rôznych situáciách, či už v práci, na úrade, pri vybavovaní v domácnosti, pri komunikácii s ľuďmi, v škole, jednoducho tam, kde je problém vo vzájomnej komunikácii. Zavolajú si tlmočníka a je ľahšia komunikácia, alebo pri konferencii, na prednáške, kedy nerozumejú, a majú plnohodnotné informácie. Organizácia sa zameriava len na Trnavský kraj. Príspevok bol použitý na vybavenie OZ – nákup tlačiarne, stoličiek, chladničky.

 

Základná škola s materskou školou Nám. SUT 15 Trnava

Škola je jednou z deviatich základných škôl na území významného krajského mesta Trnava. Škola je situovaná medzi rodinnými domami v tichej okrajovej časti mesta - Kopánka, v blízkosti sídliska Zátvor pri malom námestí, ktoré nesie meno predstavujúce kus našej národnej minulosti - Slovenského učeného tovarišstva. Navštevuje ju približne 700 žiakov, Areál školy je veľký, s viacerými trávnatými plochami, s množstvom drevín a športoviskami. Škola sa skladá z dvoch základných pavilónov, v ktorých je spolu 27 učební. V areáli sa nachádza aj telocvičňa, 3 učebne informatiky a budova školskej stravovne s kuchyňou. V prístavbe sú umiestnené učebne, špeciálne učebne, sklad učebníc a školská knižnica. Na škole pracuje podľa potreby približne päťdesiat členný pedagogický zbor. Výchovno-vzdelávacia činnosť smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Naša škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých prírodovedných a všeobecnovzdelávacích predmetoch, zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Veľký dôraz kladieme na zavádzanie a využívanie IKT vo vyučovacom procese. Brány našej školy sa po prvý krát otvorili pred viac ako päťdesiatimi piatimi rokmi - v roku 1964. Vzhľadom na vek, škola potrebuje rôzne opravy a úpravy. Príspevok bol použitý na vybavenie školy – nákup školských lavíc, stoličiek.

 

OZ Humánum Zavar

DSS „HUMÁNUM“ sa nachádza v Majláthovskom klasicistickom kaštieli z 19. storočia. Žije v ňom 140 mužov. Do tohto zariadenia prichádzajú klienti, ktorí sú v sociálnej alebo hmotnej núdzi, s mentálnym postihom, ľudia, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, resp. ich príbuzní im nemôžu starostlivosť zabezpečiť. Garantuje mužom žijúcim v tomto domove aktívny spôsob bytia, oprašuje hrdosť týchto mužov a pozitívne ovplyvňuje sebaakceptáciu, sebaúctu. Hlavným cieľom je pomoc ľuďom so ZP pri riešení ich sociálnych, psychických, spoločenských záujmov na princípoch humanizmu a demokracie, presadzovanie ich práv a potrieb, obhajovanie záujmov, ktoré vedú k ich sebarealizácií. Príspevok bol použitý na vybavenie DSS – vybudovanie fitnes parku v areáli zariadenia, nákup tréningových strojov pre klientov.

 

Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom

Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa snaží svojim klientom – seniorom vytvárať pocit domáceho  a rodinného prostredia a tak nahradiť seniorom pocit domova. Podporujeme kontakt s blízkou rodinou a priateľmi seniora žijúceho v našom zariadení, aby sme udržali jeho rodinné a sociálne väzby, ktoré mal aj pred nástupom do zariadenia. Snažíme sa, ak je to len trošku možné, aby seniori boli čo najviac a čo najdlhšie  sebestační, aby sme i touto formou zvýšili kvalitu ich života a zabezpečili tak dôstojné prežívanie ich staroby. Sociálne služby v zariadení sú poskytované pobytovou formou s celoročným pobytom. V zariadení pre seniorov sa poskytujú odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Zariadenie pre seniorov poskytuje hlavne opatrovateľskú starostlivosť. Príspevok bol použitý na vybavenie zariadenia – nákup madiel pre bezpečný presun klientov.

 

Uma Uríčková Trnava

Umka má diagnostikovanú Detskú Mozgovú Obrnu – spastickú kvadruparézu, čo je postihnutie všetkých končatín vrátane tváre. Umka má taktiež spastickú dysfágiu t.j. problémy s príjmom potravy, nedrží hlavičku v dôsledku hypotónie - zníženého svalového napätia krčného a šijového svalstva, má kyfózu chrbtice, nesedí, nerozpráva a nechodí. V dôsledku silnej spasticity končatín musí denne rehabilitovať doma cvičením reflexnej metodiky Prof. Vojtu a v špeciálnych rehabilitačných zariadeniach, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Umka absolvovala operáciu Ulzibat na upravenie kontraktúr končatín, čo jej výrazne pomohlo k plnému vystretiu končatín. Napriek všetkým zdravotným komplikáciám je to krásne usmievavé dievčatko. Umku už podporujeme niekoľko rokov v snahe uľahčiť jej ťažký štart do života. Príspevok bol použitý na nákup zdravotných pomôcok, liekov a výživových doplnkov a rehabilitačné pobyty.

 

Na trati, o. z.

V tomto roku 2019 oficiálne spustili prevádzku špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra- Na trati. Poslaním zariadenia je detičky viesť k čo najväčšej samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti. S láskou a pochopením ich učiť veciam bežného života, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do komunity. Zámer vznikol z potreby umiestnenia detí so špeciálnymi potrebami do zariadení po dovŕšení tretieho roku života a s tým spojeným plánovaným nástupom matiek opätovne do zamestnania. Občianskemu združeniu Na trati sme pomohli v ich začiatkoch a sme radi, že sa im podaril úspešný štart špecializovaného zariadenia. Príspevok bol použitý na kúpu automobilu pre OZ.

 

Possibilitas Piešťany

Je centrum intenzívnej rehabilitácie, ktoré ponúka širokú škálu komplexných služieb, ktoré uspokoja potreby dospelých, seniorov a detských pacientov. Tím profesionálnych terapeutov sa špecializuje na poskytovanie personalizovanej terapeutickej starostlivosti. Ďalej poskytujú Oxygenoterapiu, Pozitívnu termoterapiu, Kinesio taping, stimulačné masáže a liečbu biolampou. Príspevok bol použitý na prístrojové vybavenie centra – kúpu laseru MiS.

 

OZ Svet pohybu Piešťany

Svet pohybu tvorí skupina terapeutov a dlhoročnou praxou pri práci s deťmi. Zameriavajú sa na diagnózy, ktoré sa v súčasnosti radia medzi detské civilizačné ochorenia. Venujú sa prevencii a poradenstvu v oblasti: psychomotorický vývoj, hypotónia, chybné držanie tela, skolióza, ploché nohy, diastáza, funkčná sterilita, panvové dno. Cieľom je hlavne prevencia chorôb pohybového aparátu u detí, a to formou odborných prednášok, seminárov kurzov. Svojou komplexnou starostlivosťou poskytujú pomoc deťom a ich rodičom. Príspevok bol použitý na vybavenie priestorov, kúpu pomôcok, nájomné a činnosť OZ.

 

Združenie zdravotne postihnutých Bučany

Združenie oslávilo 40. výročie založenia. Okrem iných akcií a pomoci každoročne organizujú dva rekondičné pobyty pre svojich členov, jeden pre telesne postihnutých členov združenia v Turčianskych tepliciach a druhý pre respirikov v Tatranskej Lesnej. Združenie zdravotne postihnutých podporuje Nadácia Jána Korca každoročne od roku 2010. Príspevok chceli použiť na rekondičný pobyt členov združenia, no kvôli pandémií sa po schválení Nadácie SPP dohodli na odklade pobytu do 30.09.2021.

 

Erik Mydlárik Ružindol

Erik ma jedenásť rokov a má diagnostikovanú vývinovú dysfáziu, dyspláziu a ďalšie. Má narušenú komunikačnú schopnosť, problémy s učením, logikou a pamäťou. Nedobre počuje, čo ovplyvňuje jeho reč. V škole je integrovaný. Rodičia s ním pravidelne absolvujú rôzne vyšetrenia, terapie a poradenstvo. Viac krát absolvovali delfinoterapiu, ktorá na neho veľmi dobre pôsobí fyzicky aj psychicky. Po jej absolvovaní rodičia vždy videli zlepšenie jeho zdravotné stavu. Z nadácie sme mu už pomohli absolvovať túto terapiu. Príspevok bol použitý na delfinoterapiu, rehabilitačné pobyty, zdravotnícke pomôcky, cvičenia a s tým súvisiace náklady.

 

Juraj Adamec Trnava

Je to šikovný mladý muž, ktorý má goldenharov syndróm, sinistrokonvexnú skoliózu hornej Th chrbtice s deformitou hrudného koša, obštrukčnú ventilačnú poruchu stredného stupňa a ďalšie pridružené diagnózy. Toto všetko ho obmedzuje v každodennom živote. Nadácia ho už v minulosti podporila. Príspevok bol použitý na rehabilitačné pobyty a cvičenia.

 

Náš spoločný projekt v roku 2020 sa trochu od tých predchádzajúcich líšil. Keďže nastala neočakávaná a veľmi nepríjemná situácia z dôvodu prijatých opatrení na zabránenie šírenia  pandémie, neboli sme si istí, či bude možné splniť účel projektu. Väčšine našich žiadateľov sa podarilo uskutočniť plánované ciele, čo sme nesmierne radi.

Od všetkých prijímateľov sme dostali kladné hodnotenia a prejavy nadšenia z konečných výsledkov. Myslíme, že sa nám podarilo naplniť názov projektu: Podpora regiónu Jaslovské Bohunice.

Za posúdenie projektu a  schválenie finančného daru vyjadrujeme Nadácii SPP veľkú vďaku. Ďakujeme za možnosť vytvoriť ďalší takýto úžasný projekt.