„Poznal som generálneho riaditeľa ako človeka mimoriadnych dobrých ľudských vlastností. Utvoril sa okolo neho kruh vzácnych ľudí, intelektuálne i mravne. Nezabúdal nikdy ani na ľudský rozmer najmodernejšej techniky. Preto bol veľký jeho prínos k rozvoju Slovenska.”

Kardinál Ján Chryzostom Korec

PORTRÉT JÁNA KORCAPROFIL NADÁCIEPROJEKTYSPONZORI A DARCOVIADOKUMENTYVZŤAHY S MÉDIAMI A OCENENIAKONTAKTY
NADÁCIA JÁNA KORCA
(NJK)

vznikla 22. 4. 2003 na pamiatku Ing. Jána Korca, ktorý bol známy tým, že podal pomocnú ruku ešte skôr ako bola prosba o pomoc vyslovená. NJK vznikla ako symbol jeho obrovskej veľkorysosti a ochoty pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. NJK bola založená za účelom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, podpory telovýchovy a športu a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci.

Počas svojej existencie podporila NJK vo všetkých oblastiach svojho zamerania viac než 800 projektov v hodnote viac ako 1 milón eur.

POSLANIE NADÁCIE JÁNA KORCA
Prispievať k rozvoju našej spoločnosti

„Poslanie NJK vychádza z presvedče-nia, že vzdelanie je tá najlepšia devíza mladého človeka. Naším poslaním je prostredníctvom realizácie rôznych projektov podporovať študentov najmä technických smerov v rozvoji ich vzde-lania a získavaní praktických zručností, a tým prispieť k budovaniu znalostnej a vedomostnej ekonomiky založenej na rozvoji ľudských zdrojov.

Okrem svojho hlavného zamerania má Nadácia Jána Korca záujem plniť individuálne určenú pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ako aj napomáhať rozvoju a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt.“

Nadácia Jána Korca, Okružná 5, 918 64 Trnava   |   © 2006, Design Simopt, s.r.o.